TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .../TB-CNTT Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v Tạo tài khoản thư điện tử cho sinh viên sử dụng tại Trường

Thực hiện kế hoạch số 81/KH-CNTT ngày 13/11/2012 “Về việc cấp email ctump.edu.vn cho sinh viên trường” của Trung tâm Công nghệ thông tin đã được BGH phê duyệt. Trung tâm Công nghệ Thông tin cấp tài khoản thư điện tử cho sinh viên khóa 38. Sinh viên khóa mới và các khóa còn lại được cấp vào đầu tháng 9/2013.

Tài khoản thư điện tử này giúp sinh viên có thể trực tiếp nhận các thông báo từ nhà Trường, sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với nhau và với Cán bộ Giảng dạy về những vấn đề liên quan tới học tập và nghiên cứu.

Thư điện tử dùng cho sinh viên có dạng:  tênngườidù This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tên người dùng: Được kết hợp bởi <ký tự đầu của họ> + <ký tự đầu của các tên lót> + <tên đầy đủ> + <.tênngành> + <tên khóa học>. Ví dụ: Sinh viên tên Lê Minh Lợi, học ngành y khóa 38 sẽ có tên người dùng là: lmloi.y38 Thư điện tử sẽ là This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mật khẩu: Mật khẩu khi mới cấp sẽ là tênngườidùng. Ví dụ: thư điện tử   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sẽ có mật khẩu là: lmloi.y38. Sau khi đăng nhập lần đầu người dùng phải đổi mật khẩu và tự nhớ mật khẩu của mình.

Nguyên tắc cấp tài khoản thư điện tử: trong trường hợp trùng tên người dùng trong cùng một khóa học. Người thứ hai có tên người dùng trùng với tên đã được cấp thì theo thứ tự trong danh sách sinh viên những người được cấp sau sẽ được đặt tên người dùng theo thứ tự quy định sau đây. Ví dụ này dùng trong trường hợp tên Lê Minh Lợi sinh viên Y khóa 38 đã bị trùng với lmloi.y38:

 1. leminhloi.y38 (lấy tên họ đầy đủ)
 2. leminhloi_y38 (lấy tên họ đầy đủ, thay dấu chấm thành dấu gạch dưới)
 3. le.minh.loi.y38 (lấy tên họ đầy đủ thêm vào dấu chấm ở giữa)
 4. le_minh_loi.y38 (lấy tên họ đầy đủ thêm vào dấu gạch dưới ở giữa)
 5. le_minh_loi_y38 (lấy tên họ đầy đủ thêm vào dấu gạch dưới ở giữa)

Tài khoản thư điện tử chung: Mỗi lớp sinh viên có một địa chỉ thư điện tử chung. Khi một ai đó gửi thư vào địa chỉ này thì tất cả các sinh viên trong lớp đó đều nhận được.

 • Lớp Điều dưỡng khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Xét nghiệm khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Dược A khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Dược B khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Răng hàm mặt khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y học dự phòng khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y tế công cộng khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y A1 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y A2 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y B1 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y B2 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y C1 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y C2 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y D1 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y D2 khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lớp Y học cổ truyền khóa 38: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Người quản trị quản lý email nhóm này, khi cần cập nhật người dùng trong nhóm sinh viên phải liên hệ người quản trị.

Địa chỉ sử dụng thư điện tử sinh viên: http://mail.student.ctump.edu.vn hoặc liên kết trên website trường hoặc http://www.google.com/a/cpanel/student.ctump.edu.vn

Thời hạn sử dụng tài khoản thư điện tử sinh viên: Sinh viên có thể sử dụng email này sau một năm kể từ khi khóa đó kết thúc. Sau thời hạn 1 năm email này sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Người quản trị và hỗ trợ kỹ thuật:

 • Lê Minh Lợi,
 • Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tầng 1 Khoa Điều Dưỡng
 • Điện thoại: 0913 776 227
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách thư điện tử sinh viên khóa 38 có đính kèm trên website http://ctump.edu.vn

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (Báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Trường;
- Website;
- Các lớp sinh viên K38;
- Lưu TT CNTT.

KT. TRƯỞNG TRUNG TÂM
PHÓ TRƯỞNG TRUNG TÂM

(Đã ký) 

CHÂU MINH KHOA